അതുണ്ടായതിങ്ങിനെ ആണ് 1M SPECIAL PHOTOSHOOT ft LE RASHI

0 Просмотры
Издатель
Special thanks to @le rashi and Mi Life Medicity

MiLife Medicity Ayurveda Hospital Kottakkal
Nayadipara Rd, Chenakkal, Kottakkal, Kerala 676510
085920 76000
https://goo.gl/maps/qXkYeqJ82r664cW99


Say Hai to me Here::
Instagram: https://instagram.com/afluhere

Business Enquiries:
afworldofficial@gmail.com

My Gadgets:

mic: boya m1:
Amazon:
https://amzn.to/2ZSfZmW

Flipkart:
https://ekaro.in/enkr1228926

Tripod: Simpex 2400
Amazon:
https://amzn.to/352kgI0

Flipkart: https://ekaro.in/enkr1229009


Camera: Canon 200d
https://amzn.to/2VdxGMF


#getdarkified #afworld #aflu
Категория
Политика мира
Комментариев нет.